Zespół

Kierownictwo

Krzysztof Rybiński

Wykształcenie

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziałach Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych, gdzie uzyskał tytuły magistra i doktora nauk ekonomicznych. Rozprawa habilitacyjna w Szkole Głównej Handlowej w 2009 r. Od 2009 r. profesor SGH.

Kwalifikacje

Partner w Ernst & Young, kieruje pracami Zespołu Strategii Ekonomicznej, który wspiera działy biznesowe firmy. Krzysztof jest odpowiedzialny m.in. za przygotowywanie analiz ekonomicznych i regulacyjnych. Jest również jednym z ekspertów realizowanego przez Ernst & Young programu Sprawne Państwo, wspierającego działania na rzecz poprawy jakości polskich instytucji publicznych. Współautor metodologii pomiaru kapitału intelektualnego polskich uczelni w celu wyłonienia Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących.
W latach 2004-2008 Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, gdzie nadzorował pracę 8 departamentów. Pełnił także funkcję wice-gubernatora Banku Światowego reprezentującego Polskę oraz członka Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Unii Europejskiej, reprezentującego NBP. Sprawował też funkcję członka Komisji Nadzoru Finansowego, a wcześniej m.in. głównego ekonomisty w bankach BPH, BZ WBK i ING Bank.
Jest autorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych oraz laureatem licznych nagród – kilkakrotnie znajdował się w pierwszej piątce najlepszych ekonomistów rynków finansowych zajmujących się Polską i Europą Środkowo-Wschodnią, w rankingach prestiżowych międzynarodowych pism finansowych.

Bohdan Wyżnikiewicz

Doktor nauk ekonomicznych (UW, 1984), absolwent ekonometrii (SGPiS, 1970), absolwent Liceum Staszica (wówczas Gottwalda) w Warszawie. Stypendysta Fulbrighta (1975/1976). W latach 70. pracował jako statystyk w GUS, w latach 1991-1992 na stanowisku prezesa. Inne miejsca pracy: Europejska Komisja Gospodarcza ONZ (1977-1980), Instytut Polityki Naukowej (1982-1984), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN (1985-1990). Od roku 1992 w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową.

Od listopada 2005 roku niezależny członek CEIES, Europejskiego Komitetu Doradczego do spraw Informacji Statystycznych w Sferze Gospodarczej i Społecznej przy urzędzie statystycznym Unii Europejskiej EUROSTAT. Wiceprzewodniczący rad nadzorczych PHS SA (1994-1995), Nafty Polskiej SA (1998-2000), członek Rady Nadzorczej Stalexportu SA (lipiec 2005-maj 2006), ekspert Sejmu RP, GPW, PKPP Lewiatan i The Conference Board Europe.

Wykłada w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej i gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej i Uniwersytecie Gdańskim. Zapraszany na wykłady do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i do Akademii Dyplomatycznej przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wiceprzewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Publikuje w codziennej, tygodniowej i miesięcznej prasie gospodarczej. Specjalizuje się w ekonomii stosowanej, analizach makroekonomicznych, badaniach rynków i sektorów oraz analizach konkurencyjności. Autor ponad stu raportów, studiów i artykułów naukowych.

Zespół

Piotr Ciżkowicz

Wykształcenie

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Ekonomii, gdzie uzyskał tytuły magistra i doktora nauk ekonomicznych.

Kwalifikacje

Manager Ernst & Young w Zespole Strategii Ekonomicznej. Wspiera prace Zespołu Strategii Ekonomicznej, jest odpowiedzialny m.in. za przygotowywanie analiz ekonomicznych i regulacyjnych między innymi: opracowanie strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego dla UKIE, stworzenie metodologii pomiaru i raportowania kapitału intelektualnego spółek notowanych na WGPW, stworzenie metodologii pomiaru kapitału intelektualnego polskich uczelni w celu wyłonienia Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących dla MNiSW, doradztwo w zakresie wpływu polityki klimatycznej na gospodarkę.
W latach 2003-2008 Naczelnik Wydziału Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Departamencie Zagranicznym Narodowego Banku Polskiego, gdzie opracowywał tematykę i metodologię badań oraz zarządzał zespołem badawczym zajmującym się komparatystyką międzynarodową. Jest autorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych.

Wojciech Duczmal

Wykształcenie

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2002, tytuł doktora w Uniwersitet Twente w Enschede w 2006 r. za pracę doktorską pt. „The Rise of Private Higher Education. Policies.Markets and Strategies.”

Kwalifikacje

Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów z zagranicą, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2002 – 2006 Junior Research Associate, odpowiedzialny za projekty szkoleniowe z zakresu polityki szkolnictwa wyższego w Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), Universitet Twente w Enschede (Holandia)

Stefan Jackowski

Wykształcenie

profesor nauk matematycznych, profesor zwyczajny na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzej Jajszczyk

Wykształcenie

Absolwent Politechniki Poznańskiej, gdzie uzyskał tytuł doktora w zakresie telekomunikacji. Rozprawa habilitacyjna w 1986 r., profesor tytularny w 1994 r.

Kwalifikacje

Profesor zwyczajny AGH w Krakowie, Wiceprezes IEEE Communications Society (od 2007), Wiceprezes Zarządu Fundacji Kyoto-Kraków, Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN (od 2007). Członek Rady Konsultacyjnej przy Ministrze łączności (1998 – 2001), Członek Rady Naukowej Instytutu łączności (1999 – 2003), Członek Sekcji Telekomunikacji Komitetu Badań Naukowych (2000 – 2001), Dyrektor na obszar Europa, Afryka i Bliski Wschód, IEEE Communications Society (2006 – 2007). W roku 2008 otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2008 w obszarze nauk technicznych, a także Joseph LoCicero Award for Exemplary Service to Publications. Opublikował 10 książek i 106 artykułów, w tym 50 w czasopismach z listy filadelfijskiej, 143 artykuły opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Magdalena Krawczyk-Radwan

Wykształcenie

Socjolog, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Instytucie Studiów Społecznych UW, stypendystka Collegium Invisibile (socjologia edukacji), Uniwersytetu Karola w Pradze (historia uniwersytetu) i University of Michigan (Ann Arbor; metody ilościowe w naukach społecznych)

Kwalifikacje

W Instytucie Studiów Społecznych zajmuje się szkolnictwem wyższym, w szczególności rankingami uczelni, uczy i prowadzi badania na temat związków między szkolnictwem wyższym a rynkiem pracy.

Marek Kwiek

Wykształcenie

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Profesor nauk humanistycznych, kieruje Centrum Studiów nad Polityką Publiczną na Wydziale Nauk Społecznych UAM (doktorat 1995, habilitacja 1999, profesura nadzwyczajna UAM 2001, profesura tytularna 2009).

Kwalifikacje

Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM (od 2002), które zajmuje się międzynarodowymi, porównawczymi badaniami szkolnictwa wyższego oraz polityką edukacyjną i naukowo-badawczą. Uznany, międzynarodowy doradca i ekspert w sprawach polityki edukacyjnej i naukowo-badawczej m.in. dla Komisji Europejskiej, OECD, Rady Europy, OBWE, USAID i Banku Światowego.W ostatnich 10 latach partner, ekspert lub członek zespołu badawczego w 33 projektach międzynarodowych związanych z badaniami szkolnictwa wyższego, w tym: 15 amerykańskich, europejskich i unijnych projektach badawczych, oraz 18 międzynarodowych projektach eksperckich z dziedziny reform szkolnictwa wyższego w 10 krajach transformacji ustrojowej.Partner w wieloletnich projektach badawczych nt. szkolnictwa wyższego finansowanych m.in. w ramach 6 Programu Ramowego UE (EUEREK 2004-2007), 7 Programu Ramowego UE (EDUWEL 2009-2012, WORKABLE 2009-2012), Programu Lifelong Learning i Erasmus Thematic Networks UE (GOODUEP 2007-2009, GENIE 2002-2005), Fundację Forda (PROPHE, 2001-2004) Norweski Mechanizm Finansowy (NORPOL 2009-2011) oraz indywidualnych projektów badawczych nt. szkolnictwa wyższego (Komitet Badań Naukowych, 2002-2004, MNISW, 2009-2012). Badacz-stypendysta na uniwersytetach zagranicznych (trzy lata), w tym czterokrotnie w USA, m.in. na University of Virginia (Fulbright Foundation), University of California w Berkeley (Kosciuszko Foundation), National Endowment for Democracy w Waszyngtonie (Reagan-Fascell Democracy Fellow). W 2007-2009 był jednym z 30 globalnych „naukowców 21 wieku” Fundacji Fulbrighta w dziedzinie badań nad szkolnictwem wyższym (Fulbright Foundation New Century Scholars, SUNY/Albany).
Członek naukowych towarzystw zagranicznych oraz rad redakcyjnych pism z dziedziny badań nad szkolnictwem wyższym, m.in. Higher Education Quarterly, European Educational Research Journal oraz Globalisation, Societies and Education.
Opublikował 8 książek i ponad 90 artykułów, od wielu lat publikuje przede wszystkim zagranicą. Ostatnio wydana monografia to The University and the State. A Study into Global Transformations (Peter Lang: Frankfurt and New York, 424 s., 2006, przełożona na ukraiński, Taxon, 2009). W druku znajduje się nowa polska monografia, Przyszłość uniwersytetu. Transformacje instytucjonalne i ewolucja polityki edukacyjnej w Europie (Wyd. Nauk. UAM, 2010).

Wojciech Misiąg

Wykształcenie

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (ekono-metria 1974), doktor nauk ekonomicznych (SGPiS, 1984).

Kwalifikacje

Od 1994 r. kieruje w IBnGR Zakładem Finansów Publicznych. Główne kierunki prac badawczych: organizacja i finansowanie sektora finansów publicznych, nowoczesne metody zarządzania środkami publicznymi, finanse samo-rządowe, jawność i przejrzystość finansów publicznych. Autor wielu projektów ustaw oraz ekspertyz dla Sejmu i administracji rządowej.
W latach 1989-94 wiceminister finansów, odpowiedzialny m.in. za budżet państwa, politykę finansową i prawne aspekty funkcjonowania systemu budżetowego. Po roku 1994 pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA i PZU Życie SA, od 2004 r. jest doradcą Prezesa NIK. Pracował jako doradca w Banku Handlowym, Banku Śląskim, BGK. Pracownik naukowo-dydaktyczny SGPiS (1974-87), Akademii L. Koźmińskiego (wówczas WSPiZ, 1994-99), profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (2003-08). Autor ponad 100 publikacji (w tym ponad 30 książek) z dziedziny ekonometrii, programowania matematycznego, finansów publicznych i modelowania symulacyjnego.

Paweł Opala

Wykształcenie

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk ekonomicznych na kierunku ekonomia przedsiębiorstwa.

Kwalifikacje

Konsultant w Ernst&Young w Zespole Strategii Ekonomicznej. Jest odpowiedzialny m.in. za przygotowywanie analiz ekonomicznych i regulacyjnych, między innymi: opracowanie strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego dla UKIE, stworzenie metodologii pomiaru i raportowania kapitału intelektualnego spółek notowanych na WGPW, stworzenie metodologii pomiaru kapitału intelektualnego polskich uczelni, w celu wyłonienia Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących dla MNiSW, doradztwo w zakresie wpływu polityki klimatycznej na gospodarkę. W latach 2004-2008 pracował w Narodowym Banku Polskim (na stanowiskach: asystent, inspektor, specjalista), gdzie prowadził badania z zakresu komparatystyki międzynarodowej oraz instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego. Kilkukrotnie wyróżniony nagrodą Prezesa NBP za szczególny wkład w prace departamentu.

Leszek Pacholski

Wykształcenie

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych w 1970 roku. Rozprawa habilitacyjna w 1972 r., profesor tytularny w 1973 r.

Kwalifikacje

Dyrektor Instytutu Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1996-2005, 2008-2011, profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego od 1994, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2005-2008, Członek Komitetu Informatyki PAN od 1999, członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej w latach 2004-2005, członek Zespołu ds. Infrastruktury Informatycznej w KBN w latach 2001 2004. Członek dwóch zespołów (paneli) oceniających niemieckie uniwersytety w programie Excellence Initiative. Panelista na konferencji pt.: „Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo” we Wrocławiu w 2008 – debacie nad przedstawionymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektami zmian w szkolnictwie wyższym wraz z prezentacją nowych koncepcji, m.in. dotyczących rozwiązania problemu wieloetatowości i fikcyjnego istnienia szkół wyższych. Członek Zespołu ds. Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Szkolnictwa Wyższego przy MNiSW, 2008. Członek zespołu wykonawców projektu „Nowe podejście do standardów kształcenia oraz wynikające z tego założenia dotyczące treści rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego”, 2005.

Leszek Pawłowicz

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora ekonomii w 1977 roku. Rozprawa habilitacyjna w 1988 r.

Kwalifikacje

Od 1990 Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, od 1992 Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, od 1993 Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, od 2003 Kierownik Katedry Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2008 Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, od 2008 Prezes Rady GPW w Warszawie SA, w latach 1997 – 2000 Przewodniczący Sekcji Ekonomii Komitetu Badań Naukowych

Marcin Tomalak

Wykształcenie

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych, gdzie uzyskał tytuł magistra.

Kwalifikacje

Starszy asystent w Zakładzie Finansów Publicznych IBnGR, odpowiedzialny za przygotowanie analiz z zakresu finansowania sektora samorządowego, publicznej opieki zdrowotnej, a także systemów podatkowych w wybranych krajach. W 2007 roku prowadził szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie tworzenia i wykonywania budżetu zadaniowego. W latach 1996-1999 pracował jako analityk IBnGR odpowiedzialny za badania sektorowe. Autor analiz dotyczących rozwoju wybranych branż polskiej gospodarki. Jest autorem wielu publikacji krajowych i kilku publikacji zagranicznych z zakresu finansów publicznych oraz badań sektorowych.

Andrzej Wodecki

Wykształcenie

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra fizyki (1995 r.) i doktora nauk fizycznych (1999 r.). Master of Business Administration w Lubelskiej Szkole Biznesu i University of Central Lancashire (2000 r.)

Kwalifikacje

Od 2001: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania na UMCS w Lublinie, współtwórca Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Niezależny konsultant: wdrożenia systemów ERP (Oracle i SAP) w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi i e-learning. Współtwórca raportów Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny, Kapitał Intelektualny Polski, Strategia wdrożenia rozwiązań telemedycznych w regionie lubelskim oraz metod pomiaru kapitału intelektualnego polskich uczelni (KNOW) oraz miast. Członek The New Club of Paris. Trener, wykładowca na programach MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, BCC w Warszawie, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Fundacji OIC Poland w Lublinie. Specjalizacja: systemy informacyjne biznesu i biznes elektroniczny. Jest autorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu e-learning i kapitału intelektualnego.