O projekcie

O projekcie

XXI wiek to globalna gospodarka oparta na wiedzy. W XXI wieku sukces osiągną te kraje, regiony, społeczności czy firmy, które będą bardziej innowacyjne, które lepiej wykorzystają wiedzę, które będą lepiej rozumiały potrzeby szybko zmieniających się rynków. W takiej gospodarce bardzo ważną rolę odgrywa szkolnictwo wyższe (SW), które kształci kadry dla gospodarki opartej na wiedzy, które jest źródłem wielu innowacji, które kształtuje przyszłe elity kierujące krajami czy korporacjami, ale także takie SW, które kreuje przyszłe elity obywatelskie, kształci świadomych obywateli rozumiejących zjawiska przyrodnicze i społeczne, uczestniczących w kulturze, tworzących wspólnie kapitał społeczny i intelektualny konieczny dla dalszego rozwoju cywilizacyjnego kraju. Jeżeli Polska ma odnieść sukces w XXI wieku, szkolnictwo wyższe musi stać się kołem napędowym polskiej gospodarki opartej na wiedzy.

Celem projektu realizowanego przez konsorcjum Ernst & Young i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie MNiSW jest merytoryczna i organizacyjna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 r., Mamy głęboką nadzieje, że ich realizacja spowoduje, że szkolnictwo wyższe w zasadniczym stopniu wpłynie na szybki i zrównoważony rozwój naszego kraju.

W czasie trwania projektu dokonana zostanie między innymi::

• Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce,

• Analiza trendów globalnych w szkolnictwie wyższym

• Analiza kluczowych krajowych i zagranicznych uwarunkowań rozwoju SW.

Powyższe analizy pozwolą stworzyć pierwszy projekt strategii, określający m.in. misję, wizję i cele strategiczne SW w Polsce do 2020 r. Następnie zostaną przeprowadzone szerokie konsultacje, których rezultaty zostaną wykorzystane do opracowania drugiego projektu strategii SW. Oba projekty strategii będą podlegały ewaluacji zewnętrznej. Gotowe projekty strategii rozwoju wraz z zestawem raportów cząstkowych oraz wynikami zewnętrznej ewaluacji zostaną przekazane MNiSW w pierwszym kwartale 2010 roku.

Mamy nadzieję, że niniejsza strona internetowa – www.uczelnie2020.pl – będzie ważnym narzędziem konsultacji projektów strategii szkolnictwa wyższego w Polsce. Na  tej stronie będziemy regularnie publikowali efekty prac zespołu ekspertów, oraz za pośrednictwem tej strony będziemy prowadzili wymianę opinii z zainteresowanymi osobami, organizacjami i środowiskami.

Prace zespołu ekspertów koordynuje prof. SGH dr hab. Krzysztof Rybiński z  ramienia E&Y i dr Bohdan Wyżnikiewicz  ze strony IBnGR. W skład zespołu wchodzą wybitni znawcy problematyki SW, z olbrzymim doświadczeniem międzynarodowym, autorzy wielu publikacji na temat SW, między innymi: prof. dr hab. Marek Kwiek, prof. dr hab. Stefan Jackowski, prof. dr  hab. inż. Andrzej Jajszczyk, prof. dr hab. Leszek Pacholski, dr Jerzy Thieme. W ramach realizowanej strategii komunikacji planujemy regularne publikacje i wystąpienia ekspertów zespołu.

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku: Pobierz raport | Pobierz prezentację